سبد خرید  

بدون محصول

ارسال ریال 0
مجموع ریال 0

RSS فروشگاهدانلود تولبار آلکسا

Get our toolbar!

سفارش هاي اخير

روش استخراج فاز جامد

روش استخراج فاز جامد

جزییات بیشتر


ریال 100.000


در صورت در دسترس بودن به من اطلاع بده

امتيار اين محصول: 4.5/10 (2 امتياز داده شده)

فصل اول: مقدمه، تئوري و تاريخچه

1-1 اهميت اندازه گيري مواد شيميايي

1-2 اهميت آماده سازي نمونه

1-3 استخراج فاز جامد

1-4 تاريخچه استخراج فاز جامد

1-5 مقايسه استخراج فاز جامد با ساير روشها

1-5-1 مقايسه استخراج فاز جامد با استخراج مايع - مايع

1-5-2 مقايسه بين SPE-HPLE

1-6 انواع فازهاي جامد

1-6-1 کربن فعال

1-6-2 آلوميناي فعال

1-7 مواد فعال سطحي

1-7-1 خواص مواد فعال سطحي

1-7-2 مکانيسم تشکيل مايسل

1-8 تشکيل آلوميناي پوشانده شده با فعال کننده سطحي

1-9 مراحل استفاده از فاز جامد

1-9-1 آماده سازي فاز جامد

1-9-2 استخراج آناليت

1-9-3 شستشوي مزاحمت ها

1-9-4 شويش آناليت

1-9-5 مکانيسم بر  هم کنش آناليت و جاذب

1-10 کاربرد استخراج فاز جامد

1-10-1 تغليظ نمونه هاي شامل غلظت بسيار کم آناليت

1-10-2 استخراج و آناليز آلاينده هاي محيط زيست

1-10-3 استخراج و اندازه گيري کاتيونهاي فلزي

1-10-4 جداسازي دسته هاي مشابه از يک نمونه

1-10-5 نمونه هاي اب

1-10-6  نمونه هاي خاک

1-10-7 نمونه برداري از هوا

1-10-8 حفاظت از سيستم هاي تجزيه اي

1-10-9 سيالات بيولوژيکي

1-11 مزيت هاي استخراج فاز جامد

1-12 استخراج فاز جامد اصلاح شده

1-13 مسائل و مشکلات استخراج فاز جامد و راه حل آنها

1-13-1 کامل نبودن شستشو

1-13-2 سريز آناليت

1-13-3 کم بودن ظرفيت جذبي جاذب

1-13-4 حضور پيک هاي ناخواسته در کروماتوگرام

1-14 مس

1-15 اهميت اندازه گيري مس

1-16 سرب

1-17 اهميت اندازه گيري سرب

1-18 آهن

1-19 اهميت اندازه گيري آهن

1-20 روي

1-21 اهميت اندازه گيري روي

1-22 انواع ذرات در استخراج فاز جامد

1-23 استفاده از گاما آلومينا به جاي کربن فعال

1-24 مروري بر کارهاي انجام شده در استخراج فاز جامد

1-25 استفاده از SDS در آماده سازي فاز جامد

1-26 ليگاند3- (( 1-H- ايندول -3- ايل)( فنيل) متيل) -1-H- ايندول

1-27 ليگاند -N׳N دي استيل -4- برومو -2و6- دي ( آمينو متيل ) آنيسول

 

فصل دوم: بخش تجربي

2-1- معرفها و مواد شيميايي لازم

2- 2- دستگاه هاي مورد استفاده

2- 3- محلول سازي

2- 3-1- تهيه محلولهاي مربوط به استخراج در فاز جامد

2- 3- 2- تهيه محلولهاي مربوط به بررسي مزاحمت هاي استخراج در فاز جامد

2- 4- تهيه نمونه هاي حقيقي گوشت، کبد، خون، خاک، شکلات و سبزي براي آزمايش استخراج با فاز جامد

2- 5- چگونگي آماده سازي فاز جامد

2- 6- شرايط اندازه گيري يونها با دستگاه جذب اتمي 

فصل سوم: بحث ونتايج

3-1- استخراج همزمان يونهاي مختلف در فاز جامد

3-2- مقدمه

3-3- تغليظ همزمان يونهاي مس، سرب، آهن و روي

3-4- اندازه گيري مقدار ليگاند جذب شده روي آلومينا

3-5- بهينه سازي پارامترها

3-5-1-1- اثر PH بر روي ليگاند بوسيله آلومينا

3-5-1-2- بررسي اثر مقدار ليگاند بر روي بازيابي و جذب يونهاي مس،

 سرب، آهن و روي

3-5-1-3- اثر جذب يونهاي مس، سرب، آهن و روي بوسيله γ- آلومينا

 و SDS در غياب ليگاند

3-5-1-4- اثر جذب يونهاي مس، سرب، آهن و روي بوسيله γ- آلومينا

 و ليگاند در غياب SDS

3-5-1-5- اثر مقدار فاز جامد بر روي بازده استخراج يونهاي مس، سرب، آهن

 و روي

3-5-1-6- اثر مقدار γ- آلومينا به استخراج فاز جامد يونهاي مس، سرب،

 آهن و روي

3-5-1-7- اثر مقدار سديم دي دوسيل سولفات براي استخراج فاز جامد

 يونهاي مس، سرب، آهن و روي

3-5-1-8- اثر نوع شوينده و غلظت آن بر بازيابي يونهاي مس، سرب، آهن

 و روي

3-5-1-9- بهينه سازي حجم اسيد نيتريک در استخراج يونهاي مس،

 سرب، آهن و روي

3-5-1-10- بررسي تکرار پذيري روش

3-5-1-11- ظرفيت ستون براي جذب کامل يونهاي مس، سرب، آهن و روي

3-5-1-12- تعيين دامنه خطي و حد تشخيص روش استخراج فاز جامد

3-5-1-13- بررسي اثر مزاحمت ها در اندازه گيري يونهاي مس، سرب، آهن

 و روي به روش استخراج با فاز جامد

3-5-1-14- بررسي کارايي و صحت روش براي آناليز نمونه هاي حقيقي

3-5-2-1- اثر PH بر روي ليگاند بوسيله آلومينا

3-5-2-2- بررسي اثر مقدار ليگاند بر روي بازيابي و جذب يونهاي مس،

 سرب، آهن و روي

3-5-2-3- اثر مقدار γ- آلومينا بر استخراج فاز جامد يونهاي مس، سرب،

 آهن و روي

3-5-2-4- اثر مقدار سديم دي دوسيل سولفات بر استخراج فاز جامد يونهاي

 مس، سرب، آهن و روي

3-5-2-5- اثر جذب يونهاي مس، سرب، آهن و روي در استخراج با فاز

 جامد بوسيله γ- آلومينا در شرايط متفاوت ( در غياب SDS و در غلظتهاي مختلف γ- آلومينا و ليگاند و SDS ) نسبت به همديگر

3-5-2-6- اثر نوع شوينده و غلظت آن بر بازيابي يونهاي مس، سرب، آهن

 و روي

3-5-2-7- بهينه سازي حجم اسيد نيتريک در استخراج با فاز جامد

 يونهاي مس، سرب، آهن و روي

3-5-2-8- بررسي تکرارپذيري روش

3-5-2-9- تعيين دامنه خطي و حد تشخيص روش استخراج با فاز جامد

3-5-2-10- بررسي اثر مزاحمت ها در اندازه گيري يونهاي مس، سرب، آهن

 و روي به روش استخراج با فاز جامد

3-5-2-11- بررسي کارايي و صحت روش براي آناليز نمونه هاي حقيقي

3-6- بحث و نتيجه گيري و نقش SDS در اين تحقيق

فهرست جداول

عنوان                                                                       صفحه

-----------------------------------------

جدول 3-1- بررسي اثر تغييرات ميزان PH در بازيافت يونهاي مس،

 سرب، اهن و روي

جدول 3-2- نتايج بررسي اثر مقدار ليگاند 3- (( 1- H - ايندول

 -3- ايل )(فنيل)متيل ) -1- H – ايندول جذب شده بر روي آلوميناي

 فعال در بازيابي يونهاي مس، سرب، آهن و روي بوسيله استخراج بر روي

 فاز جامد

جدول 3-3- نتايج بررسي جذب يونهاي مس، سرب، آهن و روي بوسيله

 آلوميناي فعال در غياب ليگاند

جدول3-4- نتايج بررسي اثر مقدار ليگاند در ميزان بازيابي يونهاي

 مس، سرب، آهن و روي در حضور 1 گرم آلوميناي گاماو غياب سديم

 دودسيل سولفات SDS

جدول 3-5- بررسي اثر مقدار فاز جامد بر روي بازده استخراج يونهاي

 مس، سرب، آهن و روي

جدول 3-6- نتايج بررسي اثر γ- آلومينا در ميزان بازيابي يونهاي

 مس، سرب، آهن و روي

جدول 3-7- نتايج بررسي اثر مقدار SDS در ميزان بازيافت استخراج

 فاز جامد يونهاي مس، سرب، آهن و روي

جدول 3-8- نتايج بررسي اثر نوع عامل شوينده و غلظت آن بر

 روي بازيابي يونهاي مس، سرب، آهن و روي

جدول 3-9- اثر حجم شوينده بر روي بازده بازيابي يونهاي مس،

 سرب، آهن و روي

جدول 3-10- بررسي تکرارپذيري روش در شرايط بهينه

جدول 3-11- نتايج بررسي اثر حجمهاي متفاوت از محلول 1/ ميکروگرم

 بر ميلي ليتر در استخراج فاز جامد يونهاي مس، سرب، آهن و روي

جدول 3-12- نتايج بررسي دامنه خطي يونهاي مس، سرب، آهن و روي

جدول 3-13- بررسي اثر مزاحمت ها در اندازه گيري يونهاي مس،

 سرب، آهن و روي به روش استخراج در فاز جامد

جدول 3-14- نتايج اندازه گيري يونهاي مس، سرب، آهن و روي

 در نمونه هاي حقيقي به روش استخراج در فاز جامد

جدول 3-15- خلاصه نتايج در استخراج فاز جامد يونهاي مس (II )،

 سرب (II )، آهن (III ) و روي (II )

جدول 3-16- بررسي اثر تغييرات ميزان PH در بازيافت يونهاي مس،

 سرب، آهن و روي

جدول 3-17- نتايج بررسي اثر مقدار ليگاند در N - ׳N - دي استيل

 -4- برومو -2و6 – دي ( آمينو متيل ) آنيسون جذب شده بر روي

 آلوميناي فعال در بازيابي يونهاي مس، سرب، آهن و روي بوسيله

 استخراج در فاز جامد

جدول 3-18- نتايج بررسي اثر γ- آلومينا در ميزان بازيابي يونهاي

مس، سرب، آهن و روي

جدول 3-19- نتايج بررسي اثر مقدار SDS در ميزان بازيافت استخراج

 فاز جامد يونهاي مس، سرب، آهن و روي

جدول 3-20- براي امکان تغليظ جداسازي يونهاي مس، سرب، آهن

 و روي در شرايط متفاوت ( γ- آلومينا ، SDS و ليگاند )

جدول 3-21- نتايج بررسي اثر نوع عامل شوينده و غلظت آن بر

 روي بازيابي يونهاي مس، سرب، آهن و روي

جدول 3-22- نتايج بررسي اثر حجم اسيد نيتريک /4 مولار بکار

 رفته براي شستشوي ستون، بر روي بازيابي يونهاي مس، سرب، آهن

 و روي به وسيله استخراج در فاز جامد

جدول 3-23- بررسي تکرارپذيري روش در شرايط بهينه

جدول 3-24- نتايج بررسي دامنه خطي يونهاي مس، سرب، آهن

 و روي در استخراج فاز جامد

جدول 3-25- بررسي اثر مزاحمتها در اندازه گيري مس، سرب، آهن و

 روي به روش استخراج فاز جامد

جدول 3-26- نتايج اندازه گيري يونهاي مس، سرب، آهن و روي

 در نمونه هاي حقيقي به روش استخراج در فاز جامد

جدول 3-27- خلاصه نتايج در استخراج فاز جامد يونهاي مس، سرب، آهن

 و روي

 

 

 

 

 

 

 

                        فهرست شکل ها و منحني ها

عنوان                                                                    صفحه

 

شکل 1-1- طراحي يک ماده فعال سطحي

شکل 1-2- انواع مايسل:  الف) نرمال  ب) معکوس

شکل 1-3- به دام افتادن عناصر ناچيز در Admicelle هاي تشکيل شده بر روي سطح آلومينا

شکل 1-4- دستگاه استخراج توسط فاز جامد

شکل 1-5- مراحل کار با استخراج فاز جامد

شکل 1-6- شماي  ليگاند 3-(( 1-H- ايندول -3- ايل )(فنيل) متيل) -1-H- ايندول

شکل 1-7- شماي ليگاند -N׳  N دي استيل -4- برومو -2و6- ( آمينو متيل ) آنيسول

منحني 3-1- منحني تغييرات بلزيابي يونهاي مس، سرب، آهن و روي

 نسبت به PH

منحني3- 2- منحني تغييرات بازيابي يونهاي مس، سرب، آهن و روي

 نسبت به غلظت ليگاند

منحني 3-3- نتايج بررسي اثر مقدار SDS در ميزان بازيافت در استخراج

 فاز جامد يونهاي مس، سرب، آهن و ليگاند

منحني 3-4- منحني تعيين دامنه خطي يونهاي مس، سرب، آهن و روي

منحني 3-5- منحني تغييرات بازيابي يونهاي مس، سرب، آهن و روي

 نسبت به PH

منحني 3-6- منحني تغييرات بازيابي يونهاي مس، سرب، آهن و روي

منحني 3-7- نتايج بررسي اثر مقدار جامد يونهاي مس، سرب، آهن و روي

منحني 3-8- منحني تعيين دامنه خطي يونهاي مس، سرب، آهن و روي  • تعداد صفحه : 70
  • نحوه دریافت فایل : دانلود بعد از پرداخت در حساب کاربری
  • نوع فایل : WORD
  • نوع موضوع : پایان نامه
  • کد محصول : 4181

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.

30 محصولات دیگر در همان شاخه:

پشتیانی آنلاین

پشتيباني

آمار لحظه اي

افراد آنلاين : 7
بازديد امروز : 115
بازديد كل : 118727
بازديد كننده كل : 114931
IP شما : 54.237.38.30