نوع فایل : اندروید — حجم : ۱۰۸ کیلوبایت

این یک نرم افزار جهت کنترل پیامک و تماس های گوشی های اندرویدی می باشد

کافیست این نرم افزار را روی گوشی مورد نظر نصب نمائید، سپس آنرا اجرا و یک ایمیل (حتما Gmail ) همراه با همان رمز ایمیل را در نرم افزار وارد و ثبت نمائید . نرم افزار پس از ثبت ایمیل مخفی خواهد شد و حالا فقط کافی است گوشی به اینترنت متصل شود . همه پیامک ها و تماس های برای شما ایمیل خواهد شد.

نرم افزار کاملا تست شده است و بدون هیچگونه مشکلی می باشد.

shopfile20@gmail.com

تعداد صفحات :  ۱۳۳— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۲۰۹۵۹

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۲۲۳— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۲۰۹۶۰

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۷۳— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۳۲

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۱۱۱— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۳۳

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۱۷۱— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۳۴

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۱۱۵— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۳۵

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۲۱۴— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۳۶

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۲۰۶— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۳۹

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۲۱۰— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۴۰

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۱۸۱— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۴۲

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۶۷— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۴۴

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۶۲— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۴۵

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۶۶— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۴۷

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۱۴۶— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۴۸

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۱۳۱— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۵۰

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۱۷۸— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۵۲

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۹۰— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۵۳

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۱۶۲— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۵۶

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۱۲۵— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۵۸

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۱۶۵— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۶۲

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۷۲— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۶۳

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۳۲— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۶۷

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۹۷— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۶۸

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۸۰— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۷۲

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۶۰— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۷۳

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۷۸— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۷۷

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۱۰۷— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۷۸

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۱۸۵— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۸۰

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۱۶۲— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۸۲

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۳۱۱— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۸۳

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۱۰۷— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۸۴

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۹۶— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۸۵

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۱۵۰— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۸۷

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۱۰۷— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۸۸

(بیشتر…)

تعداد صفحات :  ۱۲۹— نوع فایل : WORD — موضوع :روش تحقیق— کد فایل :۳۰۳۸۹

(بیشتر…)

© کلیه حقوق سایت برای فروشگاه دانشگاهی شتاب محفوظ است